Kněžství

Kněžství je svátost, ve které je muži, který odpověděl na Boží výzvu k následování Krista, udělena milost k tomu, aby se stal dobrým pastýřem lidských duší. Kněžství je svátost životního stavu a uděluje člověku nesmazatelné znamení toho, že byl takto vyvolen Bohem. Kněží v mezích své moci vykonávají poslání Krista – pastýře a hlavy, shromažďují Boží rodinu jako společenství bratří a sester žijících v jednotě a vedou ji k Bohu Otci prostřednictvím Krista v Duchu Svatém.

V případě zájmu o kněžskou službu je potřeba kontaktovat kněze (o. Karel Rechtenberg, tel. 731 517 610). Ten zprostředkuje setkání s biskupem, při kterém, v případě souhlasu biskupa, zájemce nastoupí cestu směřující ke kněžství.

Před přijetím svěcení se vyžaduje ukončené teologické vzdělání a několikaletá formační příprava, která má zajistit duchovní, lidskou a intelektuální a pastorační zralost kandidáta. Formace probíhá nejčastěji v tzv. semináři, to je domě, kde pohromadě žijí, studují a modlí se tito mladí muži připravující se ke kněžství.

V případě nejistoty ohledně vlastního povolání je nejlepší mluvit otevřeně se svým duchovním doprovázejícím nebo s jinou důvěryhodnou osobou, zakořeněnou ve víře a v životě církve. Je možno také navštívit webové stránky www.hledampovolani.cz.